Dbamy o zgodność funkcjonowania firm z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska

Oferta naszej firmy

obejmuje:

1 ) Opracowania    niezbędne    do    uzyskania    wszelkich decyzji, pozwoleń i zezwoleń w tym: a . Karty informacyjne przedsięwzięć b . Raporty   o   oddziaływaniu   przedsięwzięć   na środowisko c . Ponowne        oceny        oddziaływania        na środowisko d . Operaty   ochrony   powietrza   niezbędne   do uzyskania    pozwolenia    na    wprowadzanie gazów   i   pyłów   do   powietrza   lub   dokonania zgłoszenia      instalacji      nie      wymagającej pozwolenia, e . Wnioski   o   wydanie   pozwoleń   na   zbieranie, wytwarzanie, transport odpadów f . Wnioski       o       wydanie       zezwoleń       na przetwarzanie odpadów g . Operaty      wodnoprawne      niezbędne      do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego h . Wnioski          o          wydanie          pozwolenia zintegrowanego i . Wnioski o usunięcie drzew i krzewów j . Inwentaryzacje zieleni   2 ) Bieżącą      obsługę      firm      w      zakresie      ochrony środowiska / Outsourcing środowiskowy w tym: a . Wstępny   i   okresowy   audyt   środowiskowy   z zakresu spełniania wymogów prawa b . Reprezentowanie    firmy    przed    organami kontroli,    w    szczególności    przygotowanie firmy do kontroli i obecność w jej trakcie c . Nadzór    nad    realizacją    zarządzeń    pokon - trolnych   organów   kontrolnych   w   zakresie ochrony środowiska d . Bieżące    informowanie    o    wprowadzanych zmianach      w      przepisach      dotyczących ochrony      środowiska      oraz      wdrażanie wymagań w tym zakresie
e . Rozliczanie    opłat    za    gospodarcze    korzys - tanie ze środowiska f . Założenie i prowadzenie konta KOBiZE g . Wykonywanie     sprawozdań     na     potrzeby Europejskiego       Rejestru       Uwalniania       i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) h . Pomoc    w    rejestracji    firm    w     Centralnym Rejestrze   Operatorów   Urządzeń   i   Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) i . Przedkładanie                   do                   Urzędu Marszałkowskiego     zbiorczego     zestawienia danych   o   rodzajach   i   ilościach   odpadów,   o sposobach   gospodarowania   nimi   oraz   o   in - stalacjach     i     urządzeniach     służących     do odzysku i unieszkodliwiania odpadów j . Prowadzenie     ewidencji     odpadów     (karty ewidencji      odpadów,      karty      przekazania odpadów) k . Przedkładanie                   do                   Urzędu Marszałkowskiego    rocznego    sprawozdania o   produktach   w   opakowaniach,   opakowani - ach       i       o       gospodarowaniu       odpadami opakowaniowymi l . Prowadzenie ewidencji opakowań m . Nadzór   nad   spełnieniem   wymagań   Ustawy   i zużytym    sprzęcie    elektrycznym    i    elektron - icznym   oraz   ustawy   o   bateriach   i   akumula - torach,         przedkładanie         do         Urzędu Marszałkowskiego      sprawozdań      w      tym zakresie n . Nadzorowanie          spełnienia          wymagań określonych   w   pozwoleniach   i   decyzjach   w tym   koordynacja   wykonywania   pomiarów   i badań o . Prowadzenie    szkoleń    dla    pracowników    za - kładu    z    zakresu    przestrzegania    przepisów ochrony środowiska